Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Host2web
----------------------------------------------

 

Artikel 1 Definities

1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

· Host2web: De firma Host2web ingeschreven onder 24345531 KvK Dordrecht.

· Opdrachtgever: de wederpartij van Host2web, een natuurlijke / particuliere- of zakelijke
rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Host2web dan wel voornemens dit te doen.

· Domeinnaam: Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internet
gerelateerde dienst of voorziening kan worden aangeduid, bestaande uit een unieke, door de
opdrachtgever – binnen de daarvoor gegeven technische mogelijkheden – gekozen naam
gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied, bedrijfstak of soort , of andere uniek soort
domein - extensie, gescheiden door een punt - leesteken.

· Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

· Schriftelijk: met schriftelijk wordt nooit per e-mail bedoeld.


Artikel 2 Algemeen

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Host2web en
een opdrachtgever waarop Host2web deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Host2web, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing.
Host2web en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen en offertes .
1.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
genoemd.
2.De door Host2web gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij
anders aangegeven. Host2web is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief 19% BTW en andere
heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Host2web daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Host2web anders aangeeft.
5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Host2web niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7.In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door Host2web te verrichten
prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de
opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Host2web en de opdrachtgever gaat direct in op het moment van
acceptatie door Host2web van een ingediende aanvraag of order. Het corresponderende tarief is
telkens welke in rekening wordt gebracht gaat in vanaf de datum waarop de faciliteiten ter
beschikking staan. De facturering van diensten of producten kan plaatsvinden tot vijf jaar na
dato; gebruik van traffic boven de quota als vermeld bij een account of overeenkomst worden
berekend tegen de gangbare tarieven zoals vermeld op de website of zijn gepubliceerd, tenzij
vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.
Indien de diensten van Host2web worden afgenomen zonder dat deze schriftelijk zijn
overeengekomen is sprake van een defacto overeenkomst en zijn alle bepalingen uit de
algemene voorwaarden van toepassing, nadat opdrachtgever kennis nam van deze algemene
voorwaarden via Internet of via de voetnoot op correspondentie of factuur en toegang had tot
Internet om deze te raadplegen.
2.Intention zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
3.Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Host2web het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Host2web aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Host2web worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Host2web
zijn verstrekt, heeft Host2web het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
5.Intention is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Host2web is uit gegaan
van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of
onvolledigheid voor Host2web kenbaar behoorde te zijn.
6.Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Host2web
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de
opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien door Host2web of door Host2web ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt opdrachtgever
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.Opdrachtgever vrijwaart Host2web voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
8. Host2web behoudt zich het recht voor om zonder verdere uitleg een aanvraag of dienst te
weigeren.
9. Indien Host2web door oorzaak van de opdrachtgever extra kosten of uren moet maken of
daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Host2web gerechtigd deze bij opdrachtgever in rekening
te brengen; hieronder vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist
verstrekte informatie, nalatigheid, doublures.
10. Bij verhuizing van domeinen naar Host2web is opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig
opzeggen van de overeenkomst met diens vorige provider en het verkrijgen van diens eventuele
fiattering; de door Host2web geleverde diensten en faciliteiten blijven onverkort verschuldigd en de
overeenkomst blijft onverkort bestaan indien opdrachtgever niet de medewerking kan verwerven
van diens vorige provider.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Host2web zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Host2web de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Host2web daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg
heeft.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
1.De overeenkomst tussen Host2web en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.
2.Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Host2web derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium
1.Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is
overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium
wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 8 van dit artikel.
2.Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen.
3.Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld
op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van Host2web, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht,
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4.Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief 19% BTW.
5.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten
periodiek in rekening worden gebracht.
6.Indien Host2web met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is
Host2web niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien Host2web kan
aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, ten aanzien van bijv. lonen de
tarieven of prijzen aanmerkelijk
zijn gewijzigd, is Host2web gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen. Bovendien mag Host2web
het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de
oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate
onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is
aan Host2web, dat in redelijkheid niet van Host2web mag worden verwacht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7.In andere gevallen dan als bedoeld in artikel 7 onder 6. is opdrachtgever gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden
na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het
honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
8.Intention zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief
schriftelijk kenbaar maken. Host2web zal daarbij de omvang van en de datum waarop de
verhoging zal ingaan, vermelden.
9.Indien opdrachtgever de door Host2web kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of
tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de
bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te
annuleren tegen de in de kennisgeving
van Host2web genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Betaling
1.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Host2web aan te
geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Verstrekt opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso dan draagt opdrachtgever
zorg voor voldoende saldo en voor een toestemming tot afschrijving bij de bank of giro: blijkt een
bedrag niet overeenkomstig incasseerbaar zal opdrachtgever zorg dragen voor betaling binnen
veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.
Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet dan kan Host2web de diensten verder weigeren of de
overeenkomst opschorten, verder zijn de navolgende bepalingen van toepassing.
3. Bij te late betaling behoudt Host2web zich het recht voor om met onmiddellijke ingang alle
diensten volledig te blokkeren, al dan niet voorzien van een melding op de website of op het
domein van de reden. Opdrachtgever erkent de volgende bedragen per factuur verschuldigd te
zijn aan Host2web voor de administratiekosten indien een factuur aan een incassodienst wordt
overgedragen en wel € 100,- te vermeerderen met € 10,- per aanmaning en € 10,- per
stornering bij een incasso en voor een aanmaning welke aangetekend wordt verzonden € 20,-
Deze interne administratiekosten en het factuurbedrag worden vermeerderd met de
incassokosten, alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten ter zake het geschil of incasso. Nadat
achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting plaatsvinden, tegen een eenmalige
betaling van minimaal € 50,- per domein of website; Host2web is niet verplicht tot heraansluiting .
4. Host2web behoudt zich het recht voor de overeenkomst alsmede alle diensten te beëindigen en
van rechtswege als ontbonden te beschouwen indien de opdrachtgever de verschuldigde
bedragen niet tijdig betaalt; daarbij kunnen de website en domeinnamen worden opgeheven;
opdrachtgever blijft gehouden aan diens betalingsverplichting over de oorspronkelijke looptijd
van de overeenkomst.
5.In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever
zijn de vorderingen van Host2web op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1.Alle door Host2web geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Host2web tenzij
in de overeenkomst anders is vermeld mocht dit het geval zijn dan zullen eigendomsrechten van
toepassing zijn zodra de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Host2web
gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2.De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren
3.Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Host2web zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4.De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5.Door Host2web geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6.Voor het geval dat Host2web zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan
Host2web of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Host2web zich bevinden
en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten
1.Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering
incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het
incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt
geadviseerd.
2.Indien Host2web hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3.De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor
rekening van opdrachtgever.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
1.Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan Host2web. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Host2web in staat is adequaat te
reageren.
2.Indien een klacht gegrond is, zal Host2web de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3.Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of
zinvol is, zal Host2web slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van Artikel 13.

Artikel 12 Opzegging
1.Beide partijen kunnen de overeenkomst 1 maand van tevoren schriftelijk opzeggen.
2.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Host2web recht
op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies,
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Host2web zijn
toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot
dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte
werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan
opdrachtgever.
3.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Host2web, zal Host2web in overleg met
opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden,
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever
toerekenbaar zijn.
4.Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Host2web extra kosten met zich meebrengt,
worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
5. Voor het verwijderen c.q. teruggeven van een door de klant aangeleverde server, die in het
Host2web - systeem is geplaatst, zijn eenmalige verwijderingkosten verbonden van € 50,-- per
server. Hiervoor wordt de server van het systeem op een deskundige wijze afgekoppeld en apart
uit de beveiligde ruimte uit de serverlocatie verwijderd. Alle transportkosten voor het retoursturen
van server(s) naar de klant komen verder geheel voor rekening van de klant.
De klant blijft verantwoordelijk voor het transport en voor het tijdig afsluiten van een passende
transportverzekering. Transportschade is derhalve op Host2web niet verhaalbaar.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Host2web is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
· Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
· na het sluiten van de overeenkomst Host2web ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede
grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen,
is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
· opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is.
2.Voorts is Host2web bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Host2web op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Host2web de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Intention behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1.Indien Host2web aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld, is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze
verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2.Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in
gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Host2web het recht de daaruit
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te
verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1.Indien Host2web aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2.Indien Host2web aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Host2web te verstrekken uitkering, althans
tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
3.In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een
langere
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes
maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
4.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
· de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
· de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Host2web aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Host2web toegerekend kunnen worden;
· redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever
aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
5.Intention is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Host2web of zijn
ondergeschikten.
Artikel 16 Vrijwaringen
1.De opdrachtgever vrijwaart Host2web voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten
van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij
de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2.Indien opdrachtgever aan Host2web informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten
van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of
software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17 Risico-overgang
1.Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of
feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door
opdrachtgever aan te wijzen derden
worden gebracht.

Artikel 18 Overmacht
1.Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop Host2web geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Host2web niet in staat is
de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Host2web worden daaronder
begrepen.
3.Intention heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Host2web zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4.Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
5.Voorzoveel Host2web ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Host2web
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding
1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie.
2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Host2web gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en Host2web zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Host2web niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de
overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1.Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Host2web zich
de rechten en bevoegdheden voor die Host2web toekomen op grond van de Auteurswet.
2.Alle door Host2web verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Host2web worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de
verstrekte stukken anders voortvloeit.
3.Intention behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis
van derden wordt gebracht.

Artikel 21 Verplichtingen Opdrachtgever.
1. Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen
en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette,
de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet
uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het verspreiden van kinderpornografie,
seksuele intimidatie, spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of
het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, of het op
andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere
computers op het Internet waarbij de opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt en/of zich
toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel
dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
2. De opdrachtgever zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor tekst en
plaatjes (images) die betrekking hebben op pornografisch materiaal. Ook staan wij Wares sites,
illegale software sites, mp3 sites niet toe.
3. Host2web behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor
gebruik te blokkeren indien de opdrachtgever handelt in strijd met in deze voorwaarden of
anderszins overeengekomen regels of diens verplichtingen terzake, niet behoorlijk of niet
volledig nakomt.
4. De opdrachtgever zal de systemen en instellingen van Host2web of anderen niet beschadigen,
diens faciliteiten niet gebruiken voor hacking, sniffing, DOS attacks, TCP/SYN, SPOOF of
soortgelijke activiteiten; beschadiging door opzet wordt ook erkent indien opdrachtgever de door
Host2web ter beschikking gestelde faciliteit ontdoet of doet ontdoen van de beveiligingsinstellingen
(security) jegens derden dan wel deze dusdanig verruimt; indien zulks plaatsvindt bij de
beëindiging van de overeenkomst , of daarna dan blijven de aansprakelijkheden uit deze
voorwaarden onverkort van kracht, boeteclausules toepasbaar en de ontstane traffic belastbaar
aan opdrachtgever.
5. De opdrachtgever verstuurt geen ongevraagde e-mail (spam) en geeft ook niemand opdracht
daartoe; ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren
(gelijk aan spam) of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staat Host2web
niet toe en wordt gezien als een reden voor beëindiging.
6. Relatie zal de van Host2web verkregen informatie, inlogspecificaties, userid, password en
bijzonder- heden niet ter beschikking stellen aan derden welke soortgelijke diensten aanbieden
als Host2web, noch aan de daarmee gerelateerde rechtspersonen of natuurlijke personen.
7. Opdrachtgever erkent nu en alsdan diens aansprakelijkheid en opzet bij overtreding van
artikel 21.1 tot 21.6 inzake het toebrengen van schade aan de naam en verbeurt onmiddellijk
een bedrag van € 25.000,- per gebeurtenis, ongeacht de additionele vergoeding aan Host2web
voor diens kosten en verdere schade.

Artikel 22 Geschillen
1.De rechter in de vestigingsplaats van Host2web is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Host2web het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2.Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Toepasselijk recht
1.Op elke overeenkomst tussen Host2web en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.